PAC pentru România. Direcții de acțiune (II)

4. Producție agricolă durabilă

PAC susține adoptarea practicilor moderne de valorificare a terenurilor și gestionarea eficientă a apei utilizate pentru irigare, impunând respectarea bunelor practici agricole și de mediu:

  • modificarea calendarului de activităţi agricole;
  • protejarea împotriva eroziunii produse de apă a solurilor vulnerabile, mai ales a celor în pantă, prin utilizarea bunelor practici agricole și de mediu;
  • optimizarea tratamentelor fitosanitare (pentru a evita poluarea apelor de suprafață);
  • încurajarea introducerii și utilizării produselor de protecție a plantelor care conțin substanțe active cu un grad de periculozitate scăzut;
  • încurajarea utilizării produselor biologice de protecție a plantelor sau extinderea suprafețelor agricole cultivate în sistem ecologic.

PAC finanțează măsurile pentru reabilitarea sistemelor de irigații, în vederea protecției zonelor vulnerabile și eliminării riscului de secetă.

PAC susține împădurirea terenurilor agricole neproductive, o soluție preferabilă utilizării substanţelor chimice pe aceste terenuri.

 

5. Atingerea obiectivelor cadrului de politici UE privind clima și energia pentru 2030, în special în ceea ce privește potențialul agriculturii și al silviculturii de a juca un rol în măsurile menite să reducă schimbările climatice și să asigure adaptarea la acestea.

PAC acordă o atenție deosebită componentei de cercetare-dezvoltare-inovare și susține colaborarea dintre fermieri și institutele de cercetare, precum și parteneriatele pentru transferul tehnologic.

România și-a asumat, prin mai multe documente strategice, să acorde atenție unor obiective din acest domeniu pe care PAC le susține și le promovează. Astfel, în “Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2030”, sunt luate în discuție mai multe zone de intervenție prioritare pentru cercetarea agricolă și de dezvoltare rurală, printre care horticultura sau adaptarea sectorului de zootehnie, medicină veterinară, pescuit și acvacultură la provocările curente.

PNDR 2014-2020 identifică nevoia de adaptare a activității de cercetare și a rezultatelor cercetării la nevoile fermierilor și procesatorilor și, în același timp, pune accent pe sprijinirea fermierilor pentru a dobândi cunoștințe și aptitudini necesare pentru managementul sustenabil al terenurilor agricole, limitarea emisiilor din agricultură, adaptare la efectele schimbărilor climatice.

De asemenea, prin „ Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon”, România își propune:

  • să promoveze transferul de cunoștințe și al serviciilor de consultanță cu privire la aspectele privind schimbările climatice în rândul fermierilor;
  • să sprijine investiţiile pentru modernizarea fermelor;
  • să promoveze bunele practici agricole.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s